Skip to main content

Ny studie om strålbehandling vid ändtarmscancer

Alla tillstånd är färdiga. Ansökan om forskningsstöd är inskickad till Cancerfonden. Alexander Valdman och hans kolleger vid Karolinska universitetssjukhuset väntar på att få starta sin forskning: en svensk nationell studie om strålbehandling vid ändtarmscancer, som även kallas rektalcancer. Målet är inte endast att minska patienternas strålrelaterade biverkningar utan även att kunna ge en så effektiv cancerbehandling som möjligt – totalt sett.

Studien Alexander Valdman planerar ska undersöka om protonstrålning ger färre biverkningar än fotonstrålning, vilket är betydelsefullt på flera sätt. En strålbehandling med färre biverkningar skulle innebära mindre lidande för patienten men också ha en positiv inverkan på den cytostatikabehandling som patienterna får efter strålningen.

Om en patient får bieffekter under strålbehandlingen kan det försämra blodvärdena. Det kan i sin tur göra att dosen cytostatika, vid den efterföljande behandlingen, måste minskas för att patienten ska klara av den.

– Om vi kan minska strålbiverkningarna genom protonstrålning skulle vi inte behöva minska dosen cytostatika. Patienten får då – totalt sett – en mer effektiv behandling, säger Alexander Valdman.

Studien kommer även att visa om protonstrålning innebär mindre påfrestning på bäckenet och därmed mindre påverkan på benmärgen, än traditionell bestrålning med fotoner. Ett sådant resultat kan vara värdefullt även för andra diagnoser än rektalcancer, till exempel gynekologisk cancer och prostatacancer.

– Om det går som vi planerar skulle man kunna protonstrålbehandla patientgrupper med diagnoser där det ännu inte finns färdiga studieprotokoll, med hänvisning till våra resultat om strålning mot bäckenet.

Studien är nationell och kommer att inkludera minst 254 patienter. I början ska patienterna rekryteras via Karolinska universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset i Uppsala men även andra universitetssjukhus inom Skandion-nätverket uppmanas att delta. Ungefär tre år beräknar Alexander Valdman att det kommer att ta att nå den önskade patientmängden.

– Patienterna kommer att följas upp under fem år men initiala resultaten kommer att visa sig redan under patienternas behandlingar.

Skandionklinikens forskningskoordinator Carl-Johan Brahme har deltagit i förberedelsearbetet med studien. Han har bland annat varit ett stöd i kontakten med kliniska prövningsenheten, skrivit ansökan om etikprövning och även varit behjälplig i den ekonomiska planeringen av projektet.

– Carl-Johan har varit till stor hjälp i uppstarten av projektet. Han har underlättat i en fas som annars ofta drar ut på tiden.

Nu väntar Alexander Valdman och hans forskargrupp på den 10 november. Det är då Cancerfonden fattar beslut om vilka projekt som beviljas forskningsstöd.

/Lena Biörnstad, Skandionkliniken

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält