Skip to main content

Om Skandionkliniken

Rapporter

Skandionkliniken 2015–2023 / Skandionklinikens historia 2002–2023.
Rapporter framtagna av Jörgen Striem, förbundsdirektör Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, feb 2024

Skandionkliniken 2015–2023 (2024)
Rapporten beskriver Skandionklinikens verksamhet 2015–2023. Den presenterar fakta utan analyser. Syftet är att stimulera samtal utan att föregripa slutsatserna. Målgrupper är politiker och tjänstemän i regionerna, samt klinikledningar, professionella och andra intressenter inom svensk onkologi.

Skandionklinikens historia 2002–2023 (2024)
Här presenteras KAS och Skandionklinikens historia baserat på information från dokument. Syftet är att hjälpa nytillkomna medarbetare och beslutsfattare att förstå verksamhetens bakgrund och utveckling.

Referenslista

Nordisk strålbehandling. En benchmarkingstudie.
Rapport utgiven av RCC i samverkan, sep 2022

I överenskommelsen om särskilda cancersatsningar 2022 mellan regeringen och Sveriges
kommuner och regioner (SKR) gavs RCC i samverkan ett uppdrag att klarlägga var svensk
strålbehandling står i förhållande till övriga nordiska länder. I uppdraget föreslogs ett flertal
områden för jämförelse i en benchmarking-studie.

Föreliggande rapport bekräftar på ett övertygande sätt slutsatser från tidigare rapporter; svensk
strålbehandling har tappat mark och i Norden har Danmark skaffat sig ett stort övertag på nästan
alla områden som ingått i jämförelserna.

Nordisk strålbehandling. En benchmarkingstudie (länk till cancercentrum.se)

 

En framtidssäkrad strålbehandling
En projektrapport framtagen av Kjell Bergfeldt, jan 2022

I rapporten sammanfattas de viktigaste resultaten som uppnåtts under 2021 i arbetet för att framtidssäkra svensk strålbehandling. Resultat som helt eller delvis kan tillskrivas arbetet i projektet.

En framtidssäkrad strålbehandling

Svensk strålbehandling tappar mark
En rapport framtagen på uppdrag av Chefsrådet i svensk onkologi, jan 2020

Strålbehandling är en av hörnstenarna i modern cancerbehandling och utgör den enda botande behandlingen för en stor andel patienter, exempelvis vid huvud-halscancer, barncancer och prostatacancer, samt i kombination med andra modaliteter (främst kirurgi och kemoterapi) vid ytterligare ett antal diagnoser.

Trots dess betydelse och ljusa framtidsutsikter har det under många år funnits en växande oro för utvecklingen inom svensk strålbehandling. Vetenskapliga artiklar som jämfört forskningsaktiviteten inom området i olika länder har pekat på att Sverige halkar efter.

I föreliggande rapport konstateras att kompetensutvecklingen inom svensk strålbehandling inte följt den allmänna utvecklingen på cancerområdet.

Svensk strålbehandling tappar mark

Protonterapi i dag och i morgon
Professor Björn Zackrisson, Umeå, på uppdrag av Skandionkliniken, feb 2019

I dagsläget finns en relativt stor samsyn om att protonbehandling är motiverad vid behandling av vissa hjärntumörer hos vuxna samt vid strålbehandling av barn. Däremot är kunskapsläget för protonterapi vid andra diagnoser fortfarande i behov av att utvecklas, inte minst mot bakgrund av att det finns en stark och samlad uppfattning att protonterapi, jämfört med vanlig strålbehandling, kan ha fördelar inom ett flertal diagnoser och indikationer.

Frågan om vilka diagnoser, och vid vilka indikationer, som dessa fördelar är störst är dock fortfarande inte klarlagt. Skandionkliniken har därför låtit en expert inom strålterapi, professor Björn Zackrisson från Umeå, ta fram en rapport med syfte att få en gemensam uppfattning av det aktuella kunskapsläget. Tanken är att rapporten ska utgöra en grund för hur protonterapin i Sverige kan utvecklas.

Protonterapi i dag och i morgon

Infrastruktur för kunskapsbildning vid Skandionkliniken
Kjell Bergfeldt, verksamhetschef Skandionkliniken. Anna Pedersen, Lihme Research & Healthcare, feb 2019

Kjell Bergfeldt, verksamhetschef Skandionkliniken. Anna Pedersen, Lihme Research & Healthcare. 2019-02-27

Skandionkliniken har arbetat fram en modell för hur forskning och utveckling av protonterapin kan gynnas. I rapporten presenteras en rad konkreta förslag på en infrastruktur som kan stödja den kliniska forskningen vid kliniken och inom Skandionsamarbetet.

Infrastruktur för kunskapsbildning vid Skandionkliniken

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält