Skip to main content

Forskning

På Skandionkliniken bedrivs forskningsprojekt som utvärderar effekterna av protonstrålbehandling. Forskningen syftar bland annat till att förbättra behandlingsresultaten och patienternas livskvalitet.

Forskning för effektivare behandling och ökad livskvalitet

Forskning är en förutsättning för att nya behandlingar och läkemedel ska kunna utvecklas och introduceras i vården. För att öka möjligheterna att bota och behandla personer som drabbats av sjukdom behöver vi hela tiden lära oss mer och få nya kunskaper.

Forskning kring behandling med protonstrålning handlar i dag till stor del om att undersöka vilka patienter som har nytta av att få strålbehandling med protoner istället för fotoner, som är den traditionella strålningsmetoden. Det handlar till exempel om att jämföra vilka resultat och biverkningar de olika strålningsformerna ger.

Forskning vid Skandionkliniken

Klinisk forskning är vetenskapliga studier där man bland annat undersöker resultat av behandlingar, mediciner eller medicinska ingrepp. Patienter deltar i studierna. På Skandionkliniken innebär det att vi forskar för att förbättra och effektivisera protonstrålbehandlingen på olika sätt. Vi vill också ta reda på mer om vilka patienter som har nytta av att behandlas med protonstrålning jämfört med traditionell strålning.

Teknisk/preklinisk forskning är mer inriktad på behandlingsteknik. På Skandionkliniken innebär det bland annat att undersöka hur utrustningen och metoderna vid strålbehandlingen kan användas mer effektivt.

Är du patient och intresserad av att delta i en studie, eller vill få mer information, kontakta din behandlande läkare. Läs mer: Patientmedverkan i cancerstudier

Kliniska forskningsprojekt

ARTSCAN IV: Utvärderar rebestrålning vid huvud-halscancer

A nonrandomized multicenter observational study of all reirradiation in patients with head and neck cancer with special focus on patients receiving proton therapy.

Rebestrålbehandling av huvud-halscancer där patienter planeras med konventionell strålbehandling och protonbehandling och tilldelas den behandling som anses vara den bästa.
Mer information

ARTSCAN V: Jämför proton- och fotonstrålning vid tonsillcancer

Photon therapy versus proton therapy in early tonsill cancer.

Patienter med tidig tonsillcancer randomiseras (lottas) till att erhålla strålbehandling med antingen fotoner (sedvanlig behandling), vilken ges på hemortssjukhuset, eller med protoner, vilken ges i Uppsala. Målsättningen är att se om skillnad finns i biverkningsprofilen.

Mer information

PROGLIO: Jämför proton- och fotonstrålning vid gliom, en slags hjärntumör

Ett unikt samarbete mellan svenska och norska forskare. Tillsammans ska de ta reda på om strålbehandling med protoner eller fotoner är mest lämpligt för patienter med långsamväxande gliom, IDH-muterade diffusa gliom.

Mer information
Artikel om studien

PRO-Hodgkin: Studie av protonstrålbehandling vid Hodgkins lymfom

Clinical investigation of PBS proton treatment in Hodgkin lymphoma patients

Studie av protonbehandling vid Hodgkins lymfom. Patienter som får fotoner är inkluderade som kontrollgrupp.
Mer information
Artikel från okt 2018
Artikel från nov 2019
Artikel från dec 2022

PRORECT: Jämför proton- och fotonstrålning vid ändtarmscancer

Jämförelse mellan protoner och fotoner vid preoperativ strålbehandling av högrisk rektalcancer.

Mer information
Artikel: Ny studie om strålbehandling vid ändtarmscancer
Artikel: De första patienterna i studien PRORECT…

PROTHYM: Jämför proton- och fotonstrålning vid tymom, cancer i brässen

Proton radiotherapy of thymic malignancies. Prospective, non-randomized phase II study

Syftet med studien är att jämföra att protonbehandling är lika effektiv som fotonbehandling men att risken för sena komplikationer från närliggande organ som lunga och hjärta är mindre då stråldosen är lägre till dessa organ.

Mer information
Artikel: Länk kommer

SWANCA: Jämför proton- och fotonstrålning vid analcancer

Jämförelse mellan protoner och fotoner vid analcancer.

Artikel om studien

Tekniska/prekliniska forskningsprojekt

Inspire

Ett nätverksprojekt med EU-finansiering 2018–2022. Det syftade till att integrera forskningsresurser och utrustning inom protonterapi så att europeiska forskare får tillgång till en gemensam toppmodern plattform.

SINFONIA

Bedömning av risk för skadliga effekter vid exponering av medicinsk strålning vid behandling av patienter med lymfom eller hjärntumör.

Det EU-finansierade SINFONIA-projektet syftar till att utveckla nya metoder och verktyg för att bedöma risken för skadliga effekter av strålbehandling. Projektet undersöker risken för patienter, vårdpersonal, allmänhet och miljö vid behandling av patienter med misstänkt eller konstaterad lymfom eller hjärntumör. Projektet granskar stråldoser från strålbehandling och bildtagning.

Ett viktigt arbete som Skandionkliniken bidrar till i SINFONIA-projektet är att kartlägga neutrondoserna vid behandling med protonstrålning. Detta görs med hjälp av Monte Carlo-simuleringar och mätningar. När hjärn- och lymfomtumörer som är grunt placerade ska behandlas med protonstrålning kan man behöva använda ett så kallad range shifter och neutronproduktionen i detta element är också av intresse i Skandionklinikens kartläggning.
Läs mer

Accelerate

Ett projekt med finansiering från Vinnova och EU 2021–2024. Det syftar till att utveckla utrustning som under pågående behandling kan lokalisera hur stråldosen deponeras. Protoner kan därigenom bli ett effektivare och säkrare behandlingsalternativ för ännu fler patienter.

Fotonräknande CT-teknik för att förbättra protonterapi

Ett projekt 2023–2026 med finansiering från Cancerfonden. Det syftar till att, med hjälp av ny bild­givande teknik (fotonräknande CT), minska den fysiska osäkerheten så att stråldosen ges med högre precision till patienten.

Sonora

Ett projekt 2024–2027 med finansiering från EU. Det syftar till att förbättra dosuppskattningar för gravida eller potentiellt gravida patienter.

Övriga forskningsprojekt

Utveckling och utvärdering av ett pedagogiskt digitalt spel om strålbehandling för barn med cancer

Det färdiga spelet kan underlätta genomförandet av strålbehandlingen för barn. Spelet kan användas nationellt som ett förberedelsematerial och därmed får alla barn likartad information oavsett var de bor, samt kan bidra med ökad kunskap, autonomi, minska rädsla och oro. På längre sikt skulle antal sövningar kunna minskas vid strålbehandling.

Läs avhandlingen
Läs artikel om studien

RADTOX: Registerhållning vid strålbehandling av barn och ungdomar

Registerstudie som samlar data om alla barn som genomgår strålbehandling.
Mer information

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält