Skip to main content

Om Skandionkliniken

Digital anslagstavla

Anslag om justerade protokoll

Detta är den officiella anslagstavlan för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Här anslås kallelser och protokoll från förbundsdirektionens sammanträden.


Protokoll från förbundsdirektionens sammanträde

Protokollet är justerade och tillkännagivet genom detta anslag.
Beslutsinstans: Förbundsdirektionen
Sammanträdestid: 2024-06-12
Anslaget sätts upp: 2024-06-14
Anslaget tas ned: 2024-07-08
Protokollets förvaringsplats: Skandionkliniken, von Kraemers allé 26, Uppsala
Protokollet finns i sin helhet under denna länk

Samtliga direktionsprotokoll

Information om hur man överklagar beslut enligt 13 kapitlet kommunallagen (2017:725)

Varje medlem av en region som ingår i kommunalförbundet har rätt att få lagligheten av kommunalförbundets beslut prövad genom att överklaga till förvaltningsrätten (så kallad laglighetsprövning).

Vilka som räknas som medlemmar i en region framgår av 1 kap. 5 och 6 §§ kommunallagen.

Ett beslut ska överklagas skriftligt. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunalförbundets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Vid prövningen av överklagandet får inte domstolen beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång.

Vid prövningen av överklagandet får inte domstolen ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut. För närmare information om när ett överklagat beslut ska upphävas, se 13 kap. 8 § kommunallagen.


Innehållsansvarig: Kommunikationschef Lena Biörnstad
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält