Skip to main content

Studien Artscan 5 vill minska lidande vid tonsillcancer

Personer som drabbas av cancer i tonsillen, halsmandeln, behandlas ofta med strålbehandling. Behandlingen innebär biverkningar med smärta, svårigheter att svälja och ibland problem med tänder och tandkött. För en andel av patienterna kan biverkningarna bli svåra. Forskningsstudien Artscan 5 vill förbättra dessa patienters livskvalitet genom att undersöka vilken typ av strålbehandling som ger minst biverkningar.

Artscan 5 undersöker om strålbehandling med protoner – i stället för traditionell strålning med fotoner – ger färre biverkningar hos patienter med tonsillcancer i tidigt stadium. Eftersom protonstrålbehandling generellt ger mindre oönskad strålning till frisk vävnad en bit ifrån tumören, skulle biverkningarna kunna bli färre med protonstrålbehandling.

– För att undersöka detta genomför vi en randomiserad studie där vi studerar behandlingsresultat, patienternas livskvalitet och biverkningar, säger läkaren Maria Gebre-Medhin som är huvudprövare för studien.

Har ni redan nu någon indikation om vilka skillnader i biverkningar de olika strålbehandlingsalternativen skulle kunna innebära?
Nej. Vi gör ju en randomiserad studie och då ska man inte gå in och tjuvkika på resultatet när studien pågår.

Lottning avgör behandling
Artscan 5 startade 2019 och har nu kommit ungefär halvvägs. Cirka 50 patienter av de planerade 100 har inkluderats. Att det inte gått fortare beror bland annat på att patientgruppen är liten. Varje år insjuknar knappt 500 personer i tonsillcancer och alla är inte aktuella för studien. Covid 19-pandemin innebar också stora svårigheter att genomföra studier under åren 2020 och 2021.

– Men nu rullar inkluderingen på som planerat. Om cirka tre år beräknar vi ha nått 100 patienter.

Hälften av patienterna som deltar i studien får behandling med protonstrålning vid Skandionkliniken. Den andra halvan får fotonstrålning vid sin hemmaklinik. Vem som får vilken behandling bestäms genom så kallad randomisering, patienterna lottas till ett av alternativen.

Hur hanterar ni patienter som blir besvikna över lottningsresultatet?
– Vi försöker förklara så tydligt som möjligt att deltagande i studien innebär lottning av behandling och att detta förfarande behövs för studieresultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt. Vi vet ju inte heller säkert att protonbehandling ger mindre biverkningar, då hade vi inte behövt genomföra studien. På Skånes universitetssjukhus, där jag arbetar, har vi inte upplevt detta som ett stort bekymmer. Men naturligtvis kan vissa patienter blivit besvikna över lottningsresultatet.

Patienter från hela Sverige
Patienterna som deltar i Artscan 5 kommer från olika delar av landet. I dag rekryterar sex av landets sju universitetskliniker patienter och även onkologkliniker som inte är universitetssjukhus kan delta genom att remittera patienterna till ”sitt” universitetssjukhus för deltagande i studien.

Som namnet antyder finns det fler forskningsstudier med namnet ”Artscan”. Bakom dessa står Artscan-gruppen, en nationell studiegrupp inom huvud- och halscancer. Läs mer om forskningsprojekt relaterade till protonbehandling


Fakta toncillcancer

  • Knappt 500 personer i Sverige drabbas varje år.
  • Två tredjedelar är män.
  • Medianåldern hos de som drabbas är 63 år.
  • Prognosen är god. Av de som fått botande behandling lever omkring 75 procent efter fem år.
  • Cirka 90 procent av all tonsillcancer har koppling till en HPV-infektion.
    Fakta: Cancerfonden

/Lena Biörnstad, Skandionkliniken

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält