• Svenskt protonterapicentrum möter framtiden

  Fortsättning av ”Svenskt protonterapicentrum – Utvecklingen 2003-2019”. Framtagen av Jörgen Striem, förbundsdirektör Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, 2020-05-05

  Den förra rapporten var en sammanställning av fakta från olika källor. Detta dokument innehåller tolkningar och reflektioner av KAS och av protonernas ställning inom svensk strålbehandling.

  Läs ”Svenskt protonterapicentrum möter framtiden”

 • Svenskt protonterapicentrum  Utvecklingen 2003-2019

  En rapport framtagen av Jörgen Striem, förbundsdirektör Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, 2020-03-10

  I rapporten beskrivs Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings (KAS) historia och nuläge med utgångspunkt från tillgängliga dokument. Syftet är att ge de grupper som är involverade i KAS ledning en utgångspunkt inför diskussionerna om strategier, mål och handlingsplaner.

  Läs ”Svenskt protonterapicentrum utvecklingen 2003-2019″

 • Svensk strålbehandling tappar mark

  En rapport framtagen på uppdrag av Chefsrådet i svensk onkologi, 2020-01-23

  Strålbehandling är en av hörnstenarna i modern cancerbehandling och utgör den enda botande behandlingen för en stor andel patienter, exempelvis vid huvud-halscancer, barncancer och prostatacancer, samt i kombination med andra modaliteter (främst kirurgi och kemoterapi) vid ytterligare ett antal diagnoser.

  Trots dess betydelse och ljusa framtidsutsikter har det under många år funnits en växande oro för utvecklingen inom svensk strålbehandling. Vetenskapliga artiklar som jämfört forskningsaktiviteten inom området i olika länder har pekat på att Sverige halkar efter.

  I föreliggande rapport konstateras att kompetensutvecklingen inom svensk strålbehandling inte följt den allmänna utvecklingen på cancerområdet.

 • Protonterapi i dag och i morgon

  Professor Björn Zackrisson, Umeå, på uppdrag av Skandionkliniken, Uppsala februari 2019

  I dagsläget finns en relativt stor samsyn om att protonbehandling är motiverad vid behandling av vissa hjärntumörer hos vuxna samt vid strålbehandling av barn. Däremot är kunskapsläget för protonterapi vid andra diagnoser fortfarande i behov av att utvecklas, inte minst mot bakgrund av att det finns en stark och samlad uppfattning att protonterapi, jämfört med vanlig strålbehandling, kan ha fördelar inom ett flertal diagnoser och indikationer.

  Frågan om vilka diagnoser, och vid vilka indikationer, som dessa fördelar är störst är dock fortfarande inte klarlagt. Skandionkliniken har därför låtit en expert inom strålterapi, professor Björn Zackrisson från Umeå, ta fram en rapport med syfte att få en gemensam uppfattning av det aktuella kunskapsläget. Tanken är att rapporten ska utgöra en grund för hur protonterapin i Sverige kan utvecklas.

 • Infrastruktur för kunskapsbildning vid Skandionkliniken

  Kjell Bergfeldt, verksamhetschef Skandionkliniken. Anna Pedersen, Lihme Research & Healthcare. 2019-02-27

  Skandionkliniken har arbetat fram en modell för hur forskning och utveckling av protonterapin kan gynnas. I rapporten presenteras en rad konkreta förslag på en infrastruktur som kan stödja den kliniska forskningen vid kliniken och inom Skandionsamarbetet.